FAQ

om akut lymfatisk leukemi

Information om Akut lymfatisk leukemi (ALL).


Allmänt om ALL

Vad är cancer?

Cancer är inte en sjukdom. Det är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar.

Vad är Leukemi – blodcancer?

Leukemi är ett sam­lings­namn för flera olika cancer­sjukdomar i ben­märgen där blodet bildas...

Vad är Akut lymfatisk leukemi, ALL?

ALL är den vanligaste cancerformen hos barn och kallas ibland för en ”barnleukemi”.


Behandlingar och undersökningar


Externa länkar

Svenska nationella kvalitetsregistret för ALL.

Massor med "interaktiv" statistik om Akut lymfatisk leukemi.

Internmedicin ALL

Fördjupad information om ALL med många länkar till mer fördjupad information.

Blodcancerförbundet

Information, förelsningar, poddar mm.

Fb stödgrupp för ALL

Gruppen är specifikt för Akut Lymfatisk Leukemi. Det finns andra grupper på Fb för övriga varianter av blodcancer. Gruppen är endast avsedd för konstaterad ALL.

Ordlista och för­kort­ningar


ALL
Akut Lymfatisk Leukemi
Allogen
Blodbildande stamceller från donator (släkting eller obesläktad)
ATG
Antitymocytglobulin
Autolog
Blodbildande stamceller från patienten själv.
B-celler
producerar antikroppar som gör att kroppen kan känna igen och bekämpar bakterier och virus.
Benign
Godartad. Motsatsen är Malign (elakartad)
Biopsi
Vävnadsprov
Blaster
Omogna lymfocyter av B-cellstyp eller T-cellstyp delar sig ohämmat vilket leder till en försämrad produktion av röda blodkroppar, blodplättar och friska vita blodkroppar
BLINCYTO
cytostatiska/cytotoxiska medel och som är riktade mot cancerceller
BM
Benmärg
BMT-koordinator
Transplantationskoordinator
BMT-mottagning
Blod- och märgtransplantationsmottagning
BTW
By the way (föresten)
CMV
Cytomegalvirus, kan finnas latent i kroppen och reaktiveras efter HSCT.
CNS
Centrala nervsystemet
CRP
Protein i blodet som kan användas för att undersöka infektion eller en inflammation.
CT
Datortomografi kan vara DT, CT (från engelskans computed tomography) eller skiktröntgen.
CVK
Central venkateter.
Cyklofosfamid
Cytostatika som kan reta urinblåsans slemhinna.
Cytarabin
Cytostatika (Kemoterapi-läkemedel som används för att behandla akut myeloid leukemi, akut lymfocytisk leukemi, kronisk myelogen leukemi och icke-Hodgkins lymfom.)
Cytologi
Cellära
Cytostatika
I dagligt tal ”cellgift”.
DLI
Donatorlymfocytinfusion
Dottertumör
även känd som metastas, uppstår då cancerceller har spridit sig från den primära tumören till andra delar av kroppen
DT
Datortomografi kan vara DT, CT (från engelskans computed tomography) eller skiktröntgen.
Dysplasi
Förändring i en vävnad där cellerna har ett förändrat utseende och växtsätt.
EBV
Epstein-Barr virus
Erytrocyter
Röda blodkroppar.
Fatigue
Fatigue är en onormal trötthet och utmattning.
GitGud
Skärp dig!
GvHD
Graft versus Host Disease. Innebär att det nya immunförsvarets vita blodkroppar, som bildas av de transplanterade stamcellerna, uppfattar kroppen som främmande och angriper den.
GvL
Graft versus leukemia
Hb
Hemoglobin
HEM
Sektionen för hematologi
HLA
Humant leukocytantigen på cellers yta som typbestäms inför HSCT.
HR
Högrisk
HSCT
Hematopoetisk stamcellstransplantation (eller blod-stam- cellstransplantation).
Immunterapi
Behandling som syftar till att aktivera kroppens eget immunförsvar.
Infiltration
Ett annat ord för infiltrativ är invasion.
Invasiv cancer
Cancerceller har utvecklat förmågan att infiltrera intilliggande vävnad och sprida sig.
Konditionering
Förbehandling med cytostatika inför HSCT.
Kortison
Minskar inflammation och svullnad.
Leukemi
kommer av ett grekiskt ord som betyder vitt blod. Namnet förklaras av att blodet hos den som är sjuk innehåller onormalt många vita blodkroppar.
Leukocyter (lpk)
Vita blodkroppar.
LP
Lumbalpunktion - Ryggvätskeprov
Lymfocyter
vita blodkroppar, huvuddelen i det adaptiva immunförsvaret. Delas in i B-celler, T-celler och NK-celler.
Malign
Elakartad. Motsatsen är benign (godartad).
Metastas
Metastas kallas också dottertumör. De uppkommer när cancerceller har spridit sig från den ursprungliga tumören till andra vävnader och organ
Morbiditet
Betyder sjuklighet.
MRD
Minsta/mätbar kvarvarande sjukdom. (Measurable/minimal Residual disease)
MRT
Magnetkamera
MTX
Metotrexat (cytostatika)
Mukosit
Skador och inflammationer i munslemhinnan.
Neuropati
Skador på nerver
Neutrofila (neutro)
Vita blodkroppar som bekämpar infektioner.
NEWS
National Early Warning Scale är ett strukturerat system för kontroller av vitala parametrar.
NOPHO
förkortning på Nordiska föreningen för Pediatrisk Hematologi och Onkologi.
OMG
Oh my god (herre min skapelse) osv.
Onkologi
Läran om tumörsjukdomar
Opticus
Synnerv
Palliativ
Lindrande.
PET
Positronemissionstomografi, kan bl.a. göras med spårämnet FDG (fludeoxyglukos). Förenklat en slag 3D-röntgen.
PICC-line
Perifert inlagd central kateter, venkateter. Insidan av överarmen.
Reaktivering
Latent virus i kroppen blossar upp och orsakar sjukdom.
Recidiv
Återfall
SSK
Sjuksköterska.
SVF
Standardiserade vårdförlopp.
SVP
Subkutan venport
Synacthentest
för att avgöra om Din egen kortisonproduktion är tillräcklig.
T-celler
en typ av vita blodkroppar som utgör en viktig del av kroppens immunförsvar.
TBI
Helkroppsbestrålning (Total body irradiation)
Trombocyter (trc)
Blodplättar, blodkoagulering
URD
Unrelated donor (obesläktad donator)
Yolo
You only live once