BE­HANDL­INGAR & RE­SULT­AT

Akut Lymfatisk Leukemi

Mina behandlingar

Alla som diagnos­tiserats med ALL genom­går ett nationellt be­hand­lings­program. Om du är medicinsk intresserad och har mycket tid över så finns hela programmet här

Om du är "normal" kan du hoppa över dokumentet så ska jag för­söka förklara hur be­handl­ingen går till. Med re­serv­ation för att jag är nybörjare, patient och inte läkare.

En ALL be­hand­ling tar ca 2,5 år. ALL be­hand­las främst med cell­gifter och kortison. Även mål­in­rikt­ade behandlingar i form av antikroppar eller tyrosinkinashämmare är nya behandlingsformer. Det första året är intensivt och den rest­erande tiden (1,5 år) är lugnare. Till skillnad mot många andra cancer­diag­noser så går det alltså inte att strål­behandla eller operera. Strål­behand­ling (hel­kropp) före­kommer endast vid en ev. blod­stam­cells­trans­plantation i syfte att slå ut immun­för­svaret inför transplantation­dagen.

Behandlingsprogrammet heter NOPHO. ALL:a ska med!

NOPHO är en för­kortning på Nordiska föreningen för Pediatrisk Hematologi och Onkologi.


DATUM

DIAGNOS

BIDIAGNOS

2023-04-18

C910-Akut lymfatisk leukemi [ALL], CNS-relaps-Huvuddiagnos.

Z948-Stamcellstransplanterad-Bidiagnos
T860B-GvHD-Bidiagnos
Y883-Sena effekter av SCT-Bidiagnos

ROND 1
NOPHO

2020.08.28 - 2020.09.25 (28 dagar)

DatumLäkemedel
2020-08-28Vincristine i blodet
Doxorubicin i blodet
Methotrexate i ryggen
2020-09-04Vincristine i blodet
Methotrexate i ryggen
2020-09-11Vincristine i blodet
Methotrexate i ryggen
2020-09-18Vincristine i blodet
Methotrexate i ryggen
2020-09-25Vincristine i blodet
Methotrexate i ryggen

Resultat

"Journal (2020-10-29): ”Visar kvarvarande tumor i mediastinum med ungefär samma storlek som vid diagnostillfället. Benmärgsbiopsi från samma dag (endast imprints bedömda vid dikteringstillfället” men det kvarstår en blastökning på genomsnitt cirka 20%.

Patienten har således inget svar på given behandling. Diskuterar med Doktor xxxxxx. Planeras för start av blockbehandling med block A-start i morgon kl 09.30. URD-sökning initieras”

ROND 2
NOPHO, Block A

2020.09.30 - 2020.10.04 (5 dagar)


Dygnsschema x 5

LÄKEMEDEL
(dos/adm. tillfälle)
ORD MÄNGD (mg)Läkemedlets konc.
i stamlösn.
INFUSIONSVÄTSKAADMIN (tidpunkt, antal timmar)Svenska
1000ml Natriumklorid 9mg/mlT 0-2
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 2Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 440mg/m²
750mg100ml Glukos 50mg/ml2-3 (1 tim)Cytostatikum
Kaliumklorid
iv inf 40mmol normaldos
2mmol/ml1000ml Glukos 50mg/ml3-8 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 5Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 8Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Etopofos
iv inf 100mg/m²
170mg500ml Natriumklorid 9mg/ml8-9 (1 tim)Cytostatikum
1000ml Natriumklorid 9mg/ml9-14 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 11Mot toxicitet vid cytostatikabehandling

Resultat

"...inget svar på NOPHO-behandling. Utvärdering efter blockbehandling, genomgått block A... "

ROND 3
NOPHO, Block B

2020.10.21 - 2020.10.27 (7 dagar)
och
2020.11.16 - 2020.11.21 (6 dagar)

DAG 1

LÄKEMEDEL
(dos/adm. tillfälle)
ORD MÄNGD (mg)LM konc.Ord.
Stamlösn. (ml)
INFUSIONSVÄTSKAADMIN
(tidpunkt antal tim).
Tim 0 planeras av personal.
T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslista
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml
1000ml Natriumklorid 9mg/ml
0-4 (4 tim)
Inf Oncovin
1,5mg/m². Maxi dos 2mg totalt.
2mg50ml Natriumklorid 9mg/mltim 0 (15 min)
Methotrexat
iv inf. 300mg/m².
510mg100ml Glukos 50mg/ml4-5 (1 tim)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml10ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
5-9 (4 tim)
Methotrexat
iv inf 2700mg/m².
4590mg1000ml Glukos 50mg/ml5-28 (23 tim)
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Natriumklorid 9mg/ml.
9-13 (4 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
13-17 (4 tim)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
17-21 (4 tim)
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Natriumklorid 9mg/ml
21-25 (4 tim)

DAG 2

LÄKEMEDEL
(dos/admin. tillfälle)
ORD
MÄNGD
LäkemedletsOrd.
Stamlösn.
INFUSIONSVÄTSKAAdm. (tidpunkt)
T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslista
Kaliumklorid
iv. inf. 20mmol normal dos
2mmol/ml1050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 50mg/ml1-5 (4 tim)
Methotrexati.t.
12mg (total dos)
12mg2,5mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusiont1
Cytosar it
30mg (total dos)
30mg20mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusion
Precortalon aquosum it16mg25mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusion
Kaliumklorid iv. inf.
40mmol normal dos
2mmol/ml2050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 50mg/ml.5-9 (4 tim)
50ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Natriumklorid 9mg/ml.9-13 (4 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Kaliumklorid iv. inf.
20mmol normal dos
2mmol/ml1050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 15mg/ml.13-17 (4 tim)
Kaliumklorid iv. inf.
20mmol normal dos
2mmol/ml1050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 15mg/ml.17-21 (4 tim)
50ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Natriumklorid 9mg/ml.21-24 (3 tim)
START Leukovorin
SE SPECIELLT SCHEMA. SKALL PÅBÖRJAS 42 h EFTER START AV MTX

Fortsatt vätsketerapi till konc. mindre än 0,2umol/l - ordinera följande blad.

DAG 3-6

DAGLÄKEMEDEL (dos/adm. tillfälle)ORD MÄNGD (mg)INFUSIONSVÄTSKAAdm. (tidpunkt, antal tim)
Tim 0 planeras av personal.
D3T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
D4T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Fortsatt vätska om ej mtx. konc. mindre 0,2umol/l
D5T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
1000ml Natriumklorid 9mg/ml0-4 (4 tim)
Cytosar
**(Cytarabine Accord) iv. inf. 2000mg/m²
3400mg500 Natriumklorid 9mg/ml1-4 (3 tim)
Cytosar
**(Cytarabine Accord) iv. inf. 2000mg/m²
3400mg50ml Natriumklorid 9mg/ml13-16 (3 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (tim natten)
Fortsatt vätska om ej mtx. konc. mindre 0,2umol/l
D61000ml Natriumklorid 9mg/ml0-4 (4 tim)
Inf. Oncovin
1,5mg/m². Max doms totalt
2mg50 ml Natriumklorid 9mg/mlTim 0 (15 min)
Cytosar
iv. inf. 2000mg/m²
3400mg500ml Natriumklorid 9mg/ml1-4 (3 tim)
Inj. Oncaspar (PEG-Asparaginase) 1000U/m²1700tIntramuskulär injektionTim 4
Cytosar
iv. inf. 2000mg/m²
3400500ml Natriumklorid 9mg/ml13-16 (3 tim)

Start g-CSF 5 mikrogram/kg och dag från dag 7

Leukovorinschema vid behandling med metotrexat 5g/m².

DatumKl.slagLeukovorin-dos (i.v. inf)
(=Calciumfolinat)
Tid efter start av Mtx (tim)Uppmättmtx kona. (𝜇mol/L)Mål Mtx konc.
(𝜇mol/L)
Serum-kreatinin (𝜇mol/L)
21/1022.00xxxxx63547
22/1015.00xxxxx234947
23/1004.00xxxxx361,3<3,047
23/1010.0030 (15mg/m² iv)*420,6<1,049
23/1012.00- (Enl. tabell 1)4444
23/1016.0030 (Enl. tabell 2)480,250
23/1022.0030 (Enl. tabell 2)54<0,2<0,2xxxxx
________ (Enl. tabell 2)60<0,2xxxxx
________(Enl. tabell 2)66<0,2xxxxx
________(Enl. tabell 2)72<0,2
________(Enl. tabell 2)78<0,2xxxxx

Om kreatinin stiger till mer än = 50% skall vätsketillförseln ökas till 4500ml/m²/dygn. Om mtx-koncentrationen är mindre än 3umol/L timme 36 kan också vätsketillförseln övervägas att ökas till 4500ml/m²/dygn.

Provtagning och leukovin fortsätter ALLTID till timme 54, därefter endast om mtx konc. mer än 0,2umol/L. Om så är fallet fortsätts både vätsketillförsel och leukovorin (var 6:e timme) tills mtx konc. når 0,2umol/L.

Leukovorinschema vid behandling med metotrexat 0,5-5g/m²

Resultat från första Block B-2 (2020.11.16 - 2020.11.21)

DatumKl-slagLeukovorin-dos (i.v. inf) (=Calciumfolinat)Tid efter start av Mtx (tim)Uppmättmtx kona. (𝜇mol/L)Mål Mtx konc.
(𝜇mol/L)
Serum-kreatinin (𝜇mol/L)
16/1123.35xxxxx64054
17/1105.35xxxxx12xxxxxxxx51
17/1116.35xxxxx235276
18/1105.35xxxxx362,2<3,051
18/1111.3515mg/m2 iv=26mg iv.
Dos timme 42 ges oavsett konc. timme 36
421,1<1,053
18/1113.35Tabell 1: 26mg iv.44
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
18/1117.35Tabell 2: 51mg iv.480,949
18/1123.30Tabell 2: 25,5mg iv.540,5<0,2xxxxx
19/1105.30Tabell 2: 26mg iv.600,3<0,253
19/1111.30Tabell 2: 26mg iv.660,2<0,2xxxxx
19/1117.30Tabell 2: 26mg iv.72<0,2<0,250

Om kreatinin stiger till mer än = 50% skall vätsketillförseln ökas till 4500ml/m²/dygn. Om mtx-koncentrationen är mer än 3umol/L timme 36 kan också vätsketillförseln övervägas att ökas till 4500ml/m²/dygn.

Provtagning och leukovin fortsätter ALLTID till timme 48, därefter endast om mtx konc. mer än =0,2umol/L. Om så är fallet fortsätts både vätsketillförsel och leukovorin (var 6:e timme) tills mtx konc. når 0,2umol/L.

* Dosen timme 42 ges oavsett koncentration timme 36.
** Egen anteckning, alt. namn på läkemedel, för att minska förvirring.

Resultat

”2020-12-08 FDG PET-DT utfört från skallbas till proximala låren med diagnostisk DT i venfas efter iv kontrastmedeltillförsel. Jämförelse med FDG-PET DT 2020-08-19.

  • Hals/thorax: Aktiviteten i den hypermetabola tumörmassan i främre mediastinum har gått komplett i regress. Morfologisk har tumören minskat betydligt i volym, från 11 x 10 cm till 6 x 2 cm (bxd), och den inte visar något kontrastuppladdning.
    Komplett morfologisk och metabol respons av en lymfkörtel i vänster fossa supraclavicularis.
    Lungparenkymet ua. Inget nytillkommet.
  • Buk: Normalstor mjälte (8,5 cm kraniokaudalt) utan fokala förändringar. Inga förstorade eller hypermetabola körtlar under diafragma. Inget avvikande i bukens parenkymatösa organ.
  • Skelett: Det vid föregående synliga kraftigt FDG upptaget i hela skelettet har gått komplett i regress. Liksom tidigare ses inga morfologiska fynd, ingen destruktion.”

Benmärgsprov visade 0 (noll) cancer kvar I benmärgen.

ROND 4
NOPHO, Block B

2020.11.16 - 2020.11.21 (6 dagar)

Block C ersätts med Block B (se ovan Rond 3).

Resultat

Goda resultat se ovan Block B

ROND 5
NOPHO, Block A

2020.12.16 - 2020.12.21 (6 dagar)

Block A för att förhindra och hålla cancern tillbaka inför ev. stamcellstransplantation i januari.


Dygnsschema x 5
LÄKEMEDEL
(dos/adm. tillfälle)
ORD MÄNGD (mg)Läkemedlets konc.
i stamlösn.
INFUSIONSVÄTSKAADMIN (tidpunkt, antal timmar)Svenska
1000ml Natriumklorid 9mg/mlT 0-2
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 2Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 440mg/m²
750mg100ml Glukos 50mg/ml2-3 (1 tim)Cytostatikum
Kaliumklorid
iv inf 40mmol normaldos
2mmol/ml1000ml Glukos 50mg/ml3-8 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 5Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 8Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Etopofos
iv inf 100mg/m²
170mg500ml Natriumklorid 9mg/ml8-9 (1 tim)Cytostatikum
1000ml Natriumklorid 9mg/ml9-14 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 11Mot toxicitet vid cytostatikabehandling

Resultat

Förutom litet bakslag med feber och besök på akuten samma dag som utskrivning goda resultat. Journalanteckningar (2021-01-18) "Benmärgsprov (cristapunktion + biopsi) 2021-01-07: Morfologiskt komplett remission. Ingen MRD påvisbar med flödescytometri. Ingen MRD påvisbar med RQ-PCR".

TOBIASAREGISTRET

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller.
GÅ MED

ROND 6
Behandl. inför Allogen HSCT

2021.01.25 - 2021.01.29 (5 dagar)

Förberedande behandling (Konditionering) inför allogen stamcellstransplantation, med cellgifter, rATG (antithymocyte globulin) och fTBI (Fraktionerad helkropps­bestrålning).

DATUMLÄKEMEDELORD MÄNGDLäkemedl.
konc.
Ord. Stamlösn.INFUSIONS-
VÄTSKA
Adm. startSVENSKA
DYGN -4 till 0

"Konditionering vid allo-hSCT beslutas av
transplantationscentra i samråd med behandlande kliniker.
Konditioneringen bör vanligen vara så intensiv som patienten
kan tolerera och om möjligt innehålla helkroppsbestrålning i
form av fraktionerad TBI."

Regionala cancercentrum i samverkan.

25/1
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 10Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 60mg/kg
3480 mg500 ml Glukos 50mg/mlkl 10-11
(1 tim)
Cytostatikum
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 13Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 16Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 19Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
26/1
Betapred
iv inj 8mg totaldos
8 mg4mg/ml2 mlkl 9Kortison
Tavegyl
iv inj 2mg normaldos
2 mg1mg/ml2 mlkl 9Antihistamin (profylax)
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 9
Thymoglobulin
iv inf 2mg/kg
116 mg5mg/ml23 ml1000 ml Natriumklorid 9mg/mlkl 9-16
(7 tim)
Behandling av akuta avstötningsreaktioner
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 10Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 60mg/ml
3480 mg500 ml Glukos 50mg/mlkl 10-11
(1 tim)
Cytostatikum
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 13Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 13
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 16Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 17
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 19Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 10-12 (2 tim) skjuter fram start 3 tim
27/1
Betapred
iv inj 8mg totaldos
8 mg4mg/ml2 mlkl 9Kortison
Tavegyl
iv inj 2mg normaldos
2 mg1mg/ml2 mlkl 9Antihistamin (profylax)
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 9
Thymoglobulin
iv inf 2mg/kg
116 mg5mg/ml23 ml1000 ml Natriumklorid 9mg/mlkl 9-16
(7 tim)
Behandling av akuta avstötningsreaktioner
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 13
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 17
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 8-10 (2 tim) skjuter fram start 1 tim
28/1
Betapred
iv inj 8mg totaldos
8 mg4mg/ml2 mlkl 9Kortison
Tavegyl
iv inj 2mg normaldos
2 mg1mg/ml2 mlkl 9Antihistamin (profylax)
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 9
Thymoglobulin
iv inf 2mg/kg
116 mg5mg/ml23 ml1000 ml Natriumklorid 9mg/mlkl 9-16
(7 tim)
Behandling av akuta avstötningsreaktioner
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 13
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 17
Sandimmun ????kl 20-23 (3 tim)Dämpar kroppens immunreaktioner.
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 8-10 (2 tim) skjuter fram start 1 tim
29/1
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 8-10 (2 tim)
Sandimmun ????kl 6-8 (2 tim)Dämpar kroppens immunreaktioner.
STAMCELLSINFUSIONkl 11Blodstamceller inj. i CVK. 3 sprutor x 2, paus 5 min, 3 sprutor x 2.
Totalt 450 ml (50 min)

Resultat

Redo för stamcellstransplantation

ROND 7
Reborn

2021.01.29 - 2021.10.29 ("frisk" 273 dagar)

Skyddande läkemedel mot infektioner i återhämtningsfas efter stamcellstransplantation. Även parera GvHD.

LäkemedelDoseringBehandlingstidSvenska
Aciclovir 400 mg (aciklovir).
Tablett.
1 tablett 2 ggr dagligen oraltTills vidare.
2020-08-29
Skydd mot bältros.
Eusaprim forte 160 mg/800 mg
(trometoprim + sultametoxazol9. Tablett.
Enligt schema oralt. (mån, ons, fre)Tills vidare.
2020-09-11
Mot infektion

Resultat

Klarar mig fram till 9-månaderskontrollen (2021.10.29) då man ser att cancern är tillbaka.

ROND 8
Återfall (Recidiv ALL)

Besked om återfall 2021.10.28

2021.12.09 - 2022.01.16 (38 dagar)

Pga. återfall som upptäcktes vid 9-månaderskontrollen kör vi cellgiftskur Block B två gånger denna gång


DAG 1

LÄKEMEDEL
(dos/adm. tillfälle)
ORD MÄNGD (mg)LM konc. i stamlösn.Ord.
Stamlösn. (ml)
INFUSIONSVÄTSKAADMIN
(tidpunkt antal tim).
Tim 0 planeras av personal.
T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslista
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml
1000ml Natriumklorid 9mg/ml
0-4 (4 tim)
Inf Oncovin
1,5mg/m². Maxi dos 2mg totalt.
2mg50ml Natriumklorid 9mg/mltim 0 (15 min)
Methotrexat
iv inf. 150mg/m².
240mg (tidigare 510mg)100ml Glukos 50mg/ml4-5 (1 tim)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml10ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
5-9 (4 tim)
Methotrexat
iv inf 1350mg(tidigare 2700mg)/m².
2100mg (tidigare 4590mg)1000ml Glukos 50mg/ml5-28 (23 tim)
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Natriumklorid 9mg/ml.
9-13 (4 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
25mg (tidigare 150mg)Tim 13 (till natten)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml10ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
13-17 (4 tim)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml10ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
17-21 (4 tim)
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Natriumklorid 9mg/ml
21-25 (4 tim)

DAG 2

LÄKEMEDEL
(dos/admin. tillfälle)
ORD
MÄNGD
LäkemedletsOrd.
Stamlösn.
INFUSIONSVÄTSKAAdm. (tidpunkt)
T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslista
Kaliumklorid
iv. inf. 20mmol normal dos
2mmol/ml20 (tidigare 10)30ml (tidigare 50ml) NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 50mg/ml1-5 (4 tim)
Methotrexati.t.
12mg (total dos)
12mg2,5mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusiont1
Cytosar it
30mg (total dos)
30mg20mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusion
Precortalon aquosum it16mg25mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusion
Kaliumklorid iv. inf.
40mmol normal dos
2mmol/ml10 (tidigare 20)30ml (tidigare 50ml) NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 50mg/ml.5-9 (4 tim)
30ml (tidigare 50ml) NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Natriumklorid 9mg/ml.9-13 (4 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Kaliumklorid iv. inf.
20mmol normal dos
2mmol/ml20 (tidigare 10)30ml (tidigare 50ml) NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 15mg/ml.13-17 (4 tim)
Kaliumklorid iv. inf.
20mmol normal dos
2mmol/ml1030ml (tidigare 50ml) NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 15mg/ml.17-21 (4 tim)
30ml (tidigare 50ml) NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Natriumklorid 9mg/ml.21-24 (3 tim)
START Leukovorin
SE SPECIELLT SCHEMA. SKALL PÅBÖRJAS 42 h EFTER START AV MTX

DAG 3-6

DAGLÄKEMEDEL (dos/adm. tillfälle)ORD MÄNGD (mg)INFUSIONSVÄTSKAAdm. (tidpunkt, antal tim)
Tim 0 planeras av personal.
D3T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
D4T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Fortsatt vätska om ej mtx. konc. mindre 0,2umol/l
D5T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
1000ml Natriumklorid 9mg/ml0-4 (4 tim)
Cytosar
**(Cytarabine Accord) iv. inf. 2000mg/m²
3400mg500 Natriumklorid 9mg/ml1-4 (3 tim)
Cytosar
**(Cytarabine Accord) iv. inf. 2000mg/m²
3400mg50ml Natriumklorid 9mg/ml13-16 (3 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (tim natten)
Fortsatt vätska om ej mtx. konc. mindre 0,2umol/l
D61000ml Natriumklorid 9mg/ml0-4 (4 tim)
Inf. Oncovin
1,5mg/m². Max doms totalt
2mg50 ml Natriumklorid 9mg/mlTim 0 (15 min)
Cytosar
iv. inf. 2000mg/m²
3400mg500ml Natriumklorid 9mg/ml1-4 (3 tim)
Inj. Oncaspar (PEG-Asparaginase) 1000U/m²1700tIntramuskulär injektionTim 4
Cytosar
iv. inf. 2000mg/m²
3400500ml Natriumklorid 9mg/ml13-16 (3 tim)

ROND 9
Immunterapi (BiTE). Behandling inf. antikroppar med pump i 20 dygn.

Start 2022.01.17 - 2022.02.06 (20 dagar)

BLINCYTO används när akut lymfatisk leukemi har återkommit eller inte har svarat på tidigare behandling (kallas recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi).

Den används också för vuxna patienter med akut lymfatisk leukemi som fortfarande har kvar ett litet antal cancerceller efter tidigare behandling kallas MRD, Minimal Residual Disease, minimal kvarvarande sjukdom.

SubsansDosVolymHastighetInf tidStart
Blinatuomab (Blincyto)27 µg240 ml3,3 ml/t72 t (3 dygn)2022-01-17 kl. 12.40
Blinatuomab (Blincyto)36 µg240 ml2,5 ml/t96 t (4 dygn)2022-01-20 kl. 13.00
Blinatuomab (Blincyto)84 µg240 ml3,3 ml/t72 t (3 dygn)2022-01-24 kl. 13.00
Blinatuomab (Blincyto)112 µg240 ml2,5 ml/t96 t (4 dygn)2022-01-27 kl. 13.00
Blinatuomab (Blincyto)84 µg240 ml3,3 ml/t72 t (3 dygn)2022-01-31 kl. 13.00
Blinatuomab (Blincyto)84 µg240 ml3,3 ml/t72 t (3 dygn)2022-02-03 kl: 16.00 (pga. teknikstrul med ett avbrott på 3 timmar)

Resultat

Goda resultat enligt benmärgsprov. Nästa steg är Donator lymfocyt infusion (DLI)

ROND 10
Donator lymfocyt infusion (DLI)

Start 2022.02.11 - 2022.10.03 (234 dagar)

DLI betyder donator lymfocyt infusion och det innebär att du får lymfocyter (T-celler) från samma donator som tidigare donerade blodstamceller för transplantationen. T-celler är en typ av vita blodkroppar. Syftet med DLI är att stärka immunförsvaret och att avlägsna eventuella kvarvarande leukemiceller, så kallad graft versus leukemia reaktion (GvL).
DatumDLI
2022-02-11Dos 1
2022-03-15Dos 2
2022-05-11Inställd pga. GVHD
Jun-augLP och Cytosar/kortison i ryggen först varannan vecka sedan var 3:e vecka tills vidare.
Nytt ställningstagande i september efter utvärdering av röntgen och LP.

Resultat

Har fungerat i benmärg och blod men inte i CNS där det fortfarande finns dåliga celler kvar.

ROND 11
Cytarabin (Cytostatikum), Strålning, DLI och Imbruvica

2022.10.03 - 2023.07.12 (282 dagar)

Cytarabin (cellgift). Förberedande innan DLI kan ges.
DLI (GvL). Syftet med DLI är att stärka immun­försvaret och att av­lägsna eventu­ella kvar­varande leu­kemi­celler, så kallad graft versus leukemia reaktion.
Imbruvica (Blockerare). Imbruvica är verk­samt i CNS och block­erar ”Brutons tyrosinkinas”, ett protein i kroppen som hjälper cancer­celler att växa och över­leva.

DatumTidSubstans och dosInf. vätska
2022-10-0321.00Cytarabin inf. 4700 mg
(iv inf. över 02.00)
Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml
Cytostatikum
2022-10-0409.00Cytarabin inf. 4700 mg
(iv inf. över 02.00)
Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml
Cytostatikum
2022-10-0421.00Cytarabin inf. 4700 mg
(iv inf. över 02.00)
Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml
Cytostatikum
2022-10-0509.00Cytarabin inf. 4700 mg
(iv inf. över 02.00)
Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml
Cytostatikum
2022-10-11BMT. Erhåller DLI infusion nummer tre.
Påsen med 4,96 x 10^7 CD3+ celler/kg väljs.
Kvar finns cirka 4,5 x 10^7 CD3+ celler/kg.
Komplikationsfri infusion.
DLI dos 3
2022-10-27
(försenad några dagar då
det inte fanns på apotek)
Planerad dos imbruvica 560 mg dagligen.
1a utvärdering eftr 28 dagar med förnyad LP
(preliminärt utan it terapi)
Imbruvica 560 mg

Även Betapred, Allopurinol, Isopto-Maxidex och Ondansetron.


Strålning

2023-03-20 -- 2023-03-21
Strålning av två tumörer, tumör i höger hjärnhalva och synnerven.

Avtrappningsschema av Dexametason.

Tabl. Prednisolon 5 mg
Dag 1-5 : 3 st dagligen
Dag 6-10: 2 st
Dag 11-17: 1.5 st
Dag 18-24: 1 st
Dag 25-31: 0.5 st varannan dag, 1 st varannan dag
Dag 32-38: 0,5 st
Dag 39-45: 0.5 st varannan dag
Dag 46 avslut.


Resultat

Fortfarande leukemiska celler i CNS

ROND 12
Methotrexat och strålning

2023.07.18 - 2023.10.06 (80 dagar)

1:a Methotrexate (ca. 4 dagar) 2023.07.18 - 2023.07.21

2:a Methotrexate (ca. 4 dagar) 2023.08.14 - 2023.08.18

Strålning 2023.08.31


LÄKEMEDEL
(dos/admin. tillfälle)
ORD
MÄNGD (mg)
Läkemedlets konc i stamlösn.Ord.
Stamlösn.
(ml)
INFUSIONSVÄTSKAAdm
(tidpunkt ant. tim)
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.
30 ml Nabic.
3 tim
Methotrexat* iv inf. 200 mg/ml300100 ml Glukos 50 mg/ml4-5
(1 tim)
Kaliumklorid iv inf.
20 mol normal dos
2 mmol/ml101000 ml Glukos 50 mg/ml
50 ml Nabic
5-9
(4 tim)
Methotrexat* iv inf.
1800 mg/ml
27001000 ml Glukos 50 mg/ml5-28
(23 tim)
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.
50 ml NaBic.
9-13
(4 tim)
Kaliumklorid iv inf.
20 mmol normal dos
2 mmol/ml101000 ml Glukos 50 mg/ml
50 ml Nabic
13-17
(4 tim)
Kaliumklorid iv inf.
20 mmol normal dos
2 mmol/ml101000 ml Glukos 50 mg/ml
50 ml Nabic
17-21
(4 tim)
1000 ml Glukos 50 mg/ml
50 ml Nabic
21-25
(4 tim)

Komplikationer

Betapred 2023-08-31 - 2023-09-16 (Mot neuropatisk smärta, cavum meckeli)
Tegretol 2023-08-17 - 2023-10-06 (Mot neuropatisk smärta, cavum meckeli)
Eliquis 2023-09-12 - pågår (lungemboli)
Vinglig och fall vid några tillfällen.

Resultat

Fortfarande leukemiska celler i CNS. Inte längre någon värk i huvud och öga. Stadigare fot och ben.

ROND 13
Venclyxto

Start 2023.10.10 - Avslutad 2024.02.22


Venclyxto inne­håller en sub­stans som heter venetoklax. Det till­hör en grupp läke­medel som kallas ”BCL-2-hämmare”. BCL-2 är ett protein som cancer­celler be­höver för att över­leva.

Komplikationer

Inga stora komplikationer. Fortsatt aktivitet I CNS, illamående, viktminskning, värk insats. kortison Dexametason.

Resultat

Ingen bra effekt. Fortsatt cancerceller aktivitet i CNS.

ROND 14
Cytarabin

Start 2024.02.28 - 2024.04.10


27/2 - Cytarabin 3160 mg. Start kl. 20:00 (2 tim)
28/2 - Cytarabin 3160 mg. Start kl. 09:00 (2 tim)
28/2 - Cytarabin 3160 mg. Start kl. 21:00 (2 tim)
29/2 - Cytarabin 3160 mg. Start kl. 09:00 (2 tim)
29/2 - em. LP Metroxat och kortison. (ej trippel pga. Cytarabin inv. x4.)

Fortsatt kortison (Dex) i oförändrad dos. ev. påbörja nedtrappning efter Cytarabinkur klar.

Komplikationer

Oklart och är nog svårt att avgöra i efterhand.

Resultat

Oklart

ROND 15
Methotrexat, Tegretol och Temodal.

Start 2024.04.11 - PågåendeKomplikationer

-

Resultat

-

Vad är ALL

Det finns flera typer av akut leukemi. En form (lymfatisk) är vanlig­ast hos barn, medan en annan (myeloisk) främst drabbar vuxna personer. Median­åldern vid in­sjuk­nande är 5 år hos barn och drygt 50 år hos vuxna.

Akut Lymfatisk Leukemi är som namnet antyder en aggressiv blod­cancerform som orsakas av att omogna vita blod­kroppar delar sig okontrollerat. De sjuka cell­erna som kallas lymfo­blaster kan inte utvecklas till mogna vita blod­kroppar (lymfocyter).


Feber, skelett- och le­dsmärtor, trötthet, avvikande blod­status samt lymfad­enopati/ hepatos­plenomeg­ali är vanliga symptom hos den som drabbats av ALL. Orsakerna till sjukdomen ifråga är inte klarlagda, där det emellertid existerar vissa studier som talar för att ärf­tlig­het kan ha en viss be­tydelse. ALL drabbar ungefär 100 pers­oner år­ligen i Sverige och före­kommer i alla åldrar. Prog­nosen ålders­beroende, varpå res­ult­aten av be­hand­ling är bäst för pat­ienter upp till 45 år.


Emellertid har prog­nosen för­bättrats under senare år för samtliga ålders­grupper. Denna beror dock inte endast på ålder samt all­män­till­stånd, utan också av sjuk­domens karaktär..."

Källa: www.blodcancerforbundet.se

Blodcancerforbundets Informationsbroschyr (PDF)


ORDLISTA

ALL
Akut Lymfatisk Leukemi
Allogen
Blodbildande stamceller från donator (släkting eller obesläktad)
ATG
Antitymocytglobulin
Autolog
Blodbildande stamceller från patienten själv.
B-celler
producerar antikroppar som gör att kroppen kan känna igen och bekämpar bakterier och virus.
Benign
Godartad. Motsatsen är Malign (elakartad)
Biopsi
Vävnadsprov
Blaster
Omogna lymfocyter av B-cellstyp eller T-cellstyp delar sig ohämmat vilket leder till en försämrad produktion av röda blodkroppar, blodplättar och friska vita blodkroppar
BLINCYTO
cytostatiska/cytotoxiska medel och som är riktade mot cancerceller
BM
Benmärg
BMT-koordinator
Transplantationskoordinator
BMT-mottagning
Blod- och märgtransplantationsmottagning
BTW
By the way (föresten)
CMV
Cytomegalvirus, kan finnas latent i kroppen och reaktiveras efter HSCT.
CNS
Centrala nervsystemet
CRP
Protein i blodet som kan användas för att undersöka infektion eller en inflammation.
CT
Datortomografi kan vara DT, CT (från engelskans computed tomography) eller skiktröntgen.
CVK
Central venkateter.
Cyklofosfamid
Cytostatika som kan reta urinblåsans slemhinna.
Cytarabin
Cytostatika (Kemoterapi-läkemedel som används för att behandla akut myeloid leukemi, akut lymfocytisk leukemi, kronisk myelogen leukemi och icke-Hodgkins lymfom.)
Cytologi
Cellära
Cytostatika
I dagligt tal ”cellgift”.
DLI
Donatorlymfocytinfusion
Dottertumör
även känd som metastas, uppstår då cancerceller har spridit sig från den primära tumören till andra delar av kroppen
DT
Datortomografi kan vara DT, CT (från engelskans computed tomography) eller skiktröntgen.
Dysplasi
Förändring i en vävnad där cellerna har ett förändrat utseende och växtsätt.
EBV
Epstein-Barr virus
Erytrocyter
Röda blodkroppar.
Fatigue
Fatigue är en onormal trötthet och utmattning.
GitGud
Skärp dig!
GvHD
Graft versus Host Disease. Innebär att det nya immunförsvarets vita blodkroppar, som bildas av de transplanterade stamcellerna, uppfattar kroppen som främmande och angriper den.
GvL
Graft versus leukemia
Hb
Hemoglobin
HEM
Sektionen för hematologi
HLA
Humant leukocytantigen på cellers yta som typbestäms inför HSCT.
HR
Högrisk
HSCT
Hematopoetisk stamcellstransplantation (eller blod-stam- cellstransplantation).
Immunterapi
Behandling som syftar till att aktivera kroppens eget immunförsvar.
Infiltration
Ett annat ord för infiltrativ är invasion.
Invasiv cancer
Cancerceller har utvecklat förmågan att infiltrera intilliggande vävnad och sprida sig.
Konditionering
Förbehandling med cytostatika inför HSCT.
Kortison
Minskar inflammation och svullnad.
Leukemi
kommer av ett grekiskt ord som betyder vitt blod. Namnet förklaras av att blodet hos den som är sjuk innehåller onormalt många vita blodkroppar.
Leukocyter (lpk)
Vita blodkroppar.
LP
Lumbalpunktion - Ryggvätskeprov
Lymfocyter
vita blodkroppar, huvuddelen i det adaptiva immunförsvaret. Delas in i B-celler, T-celler och NK-celler.
Malign
Elakartad. Motsatsen är benign (godartad).
Metastas
Metastas kallas också dottertumör. De uppkommer när cancerceller har spridit sig från den ursprungliga tumören till andra vävnader och organ
Morbiditet
Betyder sjuklighet.
MRD
Minsta/mätbar kvarvarande sjukdom. (Measurable/minimal Residual disease)
MRT
Magnetkamera
MTX
Metotrexat (cytostatika)
Mukosit
Skador och inflammationer i munslemhinnan.
Neuropati
Skador på nerver
Neutrofila (neutro)
Vita blodkroppar som bekämpar infektioner.
NEWS
National Early Warning Scale är ett strukturerat system för kontroller av vitala parametrar.
NOPHO
förkortning på Nordiska föreningen för Pediatrisk Hematologi och Onkologi.
OMG
Oh my god (herre min skapelse) osv.
Onkologi
Läran om tumörsjukdomar
Opticus
Synnerv
Palliativ
Lindrande.
PET
Positronemissionstomografi, kan bl.a. göras med spårämnet FDG (fludeoxyglukos). Förenklat en slag 3D-röntgen.
PICC-line
Perifert inlagd central kateter, venkateter. Insidan av överarmen.
Reaktivering
Latent virus i kroppen blossar upp och orsakar sjukdom.
Recidiv
Återfall
SSK
Sjuksköterska.
SVF
Standardiserade vårdförlopp.
SVP
Subkutan venport
Synacthentest
för att avgöra om Din egen kortisonproduktion är tillräcklig.
T-celler
en typ av vita blodkroppar som utgör en viktig del av kroppens immunförsvar.
TBI
Helkroppsbestrålning (Total body irradiation)
Trombocyter (trc)
Blodplättar, blodkoagulering
URD
Unrelated donor (obesläktad donator)
Yolo
You only live once